De Codes van het Gregoriaans

Blogs

Vertalen

Follow De Codes van het Gregoriaans on WordPress.com

Audio!

Responsoria volgens de notatie van het twaalfde-eeuwse handschrift U 406 klinken weer……

De opnamen van het Gregoriaans Koor Utrecht onder leiding van Anthony Zielhorst zoals uitgevoerd tijdens de Dag van het Gregoriaans op 9 maart 2019 in de Pieterskerk te Utrecht en georganiseerd door Amici Cantus Gregoriani staan nu op de site onder het menu Audio.

Het koor en ik beschouwen dit als oefenmateriaal, niet als een artistiek voldragen product. Er is als dirigent en koor enig lef voor nodig om opnamemateriaal dat nog niet volmaakt is aan anderen te laten horen. Maar het is voor lezers van dit blog die dezelfde uitdaging willen aangaan als het Gregoriaans Koor Utrecht ook oefenmateriaal: de gezongen neerslag van een notatie die je kunt lezen in de bladzijde uit U406 die erbij is weergegeven.

Decoding Microtonal Gregorian Chant, Middelburg and Utrecht, March 6 & 9, 2019

Middelburg bachelor students in the humanities and experienced singers of Gregorian chant in Utrecht where my audiences this week. Ash-Wednesday for students in the Netherlands means hardship if they have to attend lectures like these: Mardi-gras in close-by Breda is famous…… Nevertheless, intelligent questions and no snoring (not bothersome, at least).

Today, in Utrecht I met with soulmates, singers listening and performing. Amici Cantus Gregoriani organized its annual venue in a splendid setting: the 12th century Pieterskerk.

The Utrecht Gregorian Choir conducted by Anthony Zielhorst sang three responsories in a transcription including microtones and quilisma’s as notated in the 12th-century Utrecht Antiphonary U406: Sicut Ovis, Ecce quomodo, Plange quasi virgo. I will post the recordings soon.

Enthusiastic reactions about this “reasoned experiment” and about my interpretation of the encoded rhetorical content of these musemes. “I always felt there was more in Gregorian chant than the traditional interpretations, this is what I have been waiting for” a visitor told me. “Touching, this interpretation of Ecce quomodo” said Marcel Zijlstra, conductor of the Schola Cantorum Amsterdam.

Looking forward to presentations for “Gregorian audiences” elsewhere!

Stacked Musemes as a Strong Potion Against Adoptionism: Quilisma, Non-Diatonic Semitone and a Microtone

In the Offertorium Iubilate deus omnis terra as notated in a 12th century fragment kept by the Staatsbibliothek Berlin, an almost orgiastic compilation of musemes highlights the word “ipse” in the phrase quia dominus ipse est deus.

If we accept the assumption that musemes ALWAYS have an indexical function in relating melody to verbal content of a chant, these stacked musemes tell us something. If this offertorium indeed was composed by Alcuin as some scholars assume, we may assume that they refer to the Spanish adoptionist heretics Elipandus of Toledo and Felix of Urgel.

Read my post

Gregorian Chant Before Guido: Sémiologie Grégorienne 3.0?

Titels hebben zo hun eigenaardigheden. Zeker presentaties vergen extra aandacht. Ze moeten zo kort mogelijk zijn, de lading dekken, de aandacht trekken en “catchy” zijn voor je doelgroep. Deze titel staat boven een presentatie die ik in juli zal geven tijdens het MEDREN congres in Basel. Draaischijf voor overwegend jonge musicologen en mediëvisten geïnteresseerd in de middeleeuwen en de renaissance.

Web 3.0

Toen het concept “2.0” werd gelanceerd, stond dat voor een doorbraak vanuit het digitale stenen tijdperk van de vierkante groene lettertjes naar nieuwe horizonten. “3.0” moet dus nog meer en nog verder zijn.

Nova Spivack defines Web 3.0 as connective intelligence; connecting data, concepts, applications and ultimately people”.

Mijn onderzoek schuurt op verschillende plekken aan tegen de definitie van Nova Spivack. Het brengt met nieuwe technologieën – een crowdsourcingplatform en gedigitaliseerde bronnen – mensen bij elkaar. De nieuwe connecties hebben niet alleen betrekking op mensen en media maar ook op de concepten die in de bestudering van het materiaal met elkaar worden verbonden: musemen. intertekstuele invalshoek brengt het twee concepten bij elkaar: de muzikale tekst en de verbale tekst van de middeleeuwse liturgie. Maar het sluit ook aan op een artikel van Franz-Karl Prassl in de laatste Beiträge zur Gregorianik, waarin hij stelt dat de traditie van de Sémiologie grégorienne in haar derde versnelling moet worden gezet om nog vooruit te komen.

“Es wird Zeit, eine dritte Periode der semiologischen Studien zu favorisieren und noch deutlicher sichtbar zu machen.” (BzG 65/66 (2018), 119)

De eerste periode van de Sémiologie grégorienne kreeg zijn start en stempel door Eugéne Cardine, die zijn levenswerk in 1983 overdroeg aan zijn leerlingen waaronder Godehard Joppich, die ik ook in mijn proefschrift citeer. Bij Cardine ging het om in kaart te brengen welke klanken en ritmen bij welke neumen hoorden. Joppich c.s. legden de eerste meer nadrukkelijke verbanden met retoriek in de muzikale uitdrukkingsvormen van het Gregoriaans. Dat mondde uit in o.a. de handboeken van Luigi Agustoni en Johannes Berchmans Göschl, Einführung in die Interpretation des Gregorianischen Chorals (Regensburg 1987-1992). Prassl sluit de tweede periode af met het verschijnen van de tweede band van het Graduale Novum in 2018.

Sémiologie grégorienne 3.0: yessss!

Wat Prassl nu, als redacteur van de Beiträge en als opvolger van Cardine aan het Pontifico Istituto di Musica Sacra (PIMS) in Rome voorstelt was tijdens het MEDRENcongres in Brussel (2015) nog vloeken in de kerk. (Good luck, Google translate….). In mijn presentatie over microtonale intervallen in het Gregoriaans stelde ik toen voor de grenzen van het onderzoek naar de reconstructie en interpretatie van oudere lagen van de Gregoriaanse traditie te verleggen naar vóór Guido d’ Arezzo’s theorieën, die op een rigide diatonische benadering zijn gebaseerd. Mijn toenmalige tutor en de aanvankelijk beoogde Franse opvolger van Cardine aan het PIMS floten me onverbiddelijk terug: “Those signs could mean anything” zei de eerste, “No theory nor proof of practice” zei de tweede. De discussie bloedde dood; op de tegenargumenten zoals gepresenteerd, werd niet ingegaan.

Prassl licht zijn standpunt toe voor onderzoek en voor de uitvoeringspraktijk. Voor het onderzoek is een paradigmaverschuiving nodig: we moeten ophouden

“gregorianischen Fragen durch die Brille eines Guido von Arezzo und seiner Theorien zu sehen. Das geht bis in notationstechnische Details, ob z. B. das Schreiben des Tones FIS als “Fehler”oder als “Notwendigkeit” betrachtet wird.” (BzG 65/66, 119.)

En geeft vervolgens de restitutie van Passer Invenit zoals in het Graduale Novum, Band I,82, waarin vijf maal Fis…..

Toen Guido zijn notatie op lijnen aan de man bracht (in mijn ogen was hij vooral een geslaagde marketeer van een bestaand product) en daarvoor een strikt diatonische benadering voorstelde, “bestonden de melodieën al 250 jaar” aldus Prassl. “Guido heeft dus Oude Muziek met zijn nieuwe categorieën getoetst”. De restitutie van gezangen van vóór Guido moet dus ook op basis van de benadering van die muziek vóór Guido. Voor die periode is “Es [ist] keine neue Entdeckung zu sagen, dass semiologische, modale und theologische Analysen eines Gesanges sich gegenseitig beleuchten und bedingen und ineinandergreifen müssen.” (BzG 65/66, 120.)

In mijn proefschrift wijs ik het gebruik van de term sémiologie grégorienne af. “Sémiologie” is een verouderde term, tegenwoordig wordt het hele onderzoeksveld met “semiotics” afgedekt. Daar verandert niets aan, maar wat Prassl te berde brengt – als leidend wetenschapper verbonden aan het PIMS en als mede-uitgever van de reeks Beiträge zur Gregorianik – heeft me aan het denken gezet. Semiologie 1, als product van Cardine, was een op Solesmes gebaseerde, strikt diatonische benadering van het Gregoriaans. Niet-diatonisch materiaal werd genegeerd of – laten we de mogelijkheden van de Duitse taal gebruiken – “diatonisiert“. Motto: hoe klinken neumen. Semiologie 2, voor mij vooral Godehard Joppich, leunde al zwaarder op een beredeneerde benadering van tekst-melodierelaties. Maar wel vanuit een diatonisch kader. Semiologie 3 lijkt ruimte te gaan bieden aan het materiaal dat o.a. in de negentiger jaren van de vorige eeuw al is aangedragen door Manuel Pedro Ferreira en Ike de Loos: niet-diatonische tonen. Ook de semiotiek die blijkt uit de analyse van formularische eigenschappen in de tractus van de tweede modus door Emma Hornby krijgt de ruimte, evenals de studie van Dirk van Betteray naar de retorische uitgangspunten die ten grondslag liggen aan het gebruik van liquescente noten. Om over Guido heen verder terug te kijken moeten we juist “entdiatonisieren”, daar waar het materiaal die informatie lijkt te kunnen prijsgeven. Mijn proefschrift past hier prima in; ik kan nu mijn ideeën verder uitwerken in een wetenschappelijke omgeving die daar positief over denkt. Ik ben om. Sémiologie grégorienne 3.0 is “mijn ding” zoals mijn kinderen dat tegenwoordig zouden zeggen.

Aan het werk.

Musemen: Notatieperikelen

De interpretatie van de muzieknotatie is een van de grootste obstakels geweest voor de herontdekking van musemen. De klanken en de plekken van de codes sluiten namelijk niet aan op de schema’s en formules waaraan musicologen en hedendaagse zangers gewend zijn. Wat dacht je van kwarttonen (‘Arabische’ muziek) bijvoorbeeld? Hieronder staan op twee plekken tekens die kwarttonen weergeven: het ‘dubbele haakje’ boven Ve-ni en het enkele haakje boven osten-de

Daar begint de eerste musicoloog al te mopperen. In zijn taal: “de eerste neume die je noemt, is een virga strata, dat is gewoon een verlenging van een toon, hier een fa.” De laatste neume van ostende kent hij wel (als hij zijn/haar vakliteratuur kent): de microtonale clivis die door Ike de Loos en Manuel Pedro Ferreira als microtonale tekens (voor kwarttonen dus) zijn beschreven in hun proefschriften (1996 en 1997). Maar hoe zit het dan met die virga strata? In mijn masterthese beschrijf ik hoe in fragmenten van een Utrechts antifonarium uit het eerste kwart van de 12e eeuw nog twee losse microtonale clives werden geschreven op plekken waar in latere handschriften een virga strata staat. Die werden later dus samengetrokken tot één neume, dat schreef handiger. Het derde teken staat boven ostende, dat is een quilisma, hier van re naar fa, beter bekend als van d naar f. Waarschijnlijk klonk dat als een soort glissando, maar daarover zijn de geleerden het nog niet eens.

Sophisticated Microtonal Horror and Four Devils in Qui Habitat

The second-mode tract Qui habitat is an overwhelmingly anxious chant. In verses 5 and 6, Evil appears in four metaphoric disguises. The auctor (my definition for the composer/writer/performer of medieval liturgical chant)  highlights these disguises by microtones on the one hand. On the other hand, he/she neutralises an ellipsis between the two consecutive verses by an ingeniously placed quilisma-microtone combination. Impressive.  

In this analysis, I concentrate on quartertones as intertextual links between the verbal and the musical text. In such context, quartertones have a function similar to words as paratext, which have their musical equivalent in parapitches: quartertones that signal rhetorical relevance in the verbal text. In the 500+ cases I analysed in seven manuscripts written between about 1000 and 1250 from Cluny in the south to Utrecht in the North all words highlighted by quartertones fit into the rhetorical schema of affect, logic and loci. Imagine a ringing bell at the moment a rhetorically important word was sung. 

You may find my analysis as presented at Leiden University on November 30, 2018 here. Have a look at the technical analysis from my thesis here.